Waarom makelaar Tom?
Realisatie: TiDi Graphics

Privacy - Makelaar Tom

 

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?
 
U verkoopt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

- uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
- de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop staat of heeft gestaan
- de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
- beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
- wanneer het object is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
- overige informatie die u aan ons verstrekt  

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?
 
U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een ander object
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
- om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt) 
- voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
- voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.  

U bent op zoek naar een ander object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

- om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
- om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
- voor het opstellen van formele documenten; koopakte, koopovereenkomst, bemiddelingsovereenkomst of waardebepaling  

Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 
 
Vragen?
Uw makelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

======================================================

Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering = Wwft.

 

De wet op de Wwft

Deze wet moet voorkomen dat mensen of bedrijven zwart geld witwassen of geld besteden aan terroristische activiteiten. De wet bevat een aantal verplichtingen voor diverse instellingen en beroepen, waaronder dus voor makelaars. Deze wet is in 2008 in het leven geroepen. De afgelopen jaren is deze wet aangescherpt en ook in 2018 zal deze wet verder worden aangescherpt. Voor makelaars is het verplicht om een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU (Financial Intelligence Unit). De FIU analyseert de meldingen en zal nagaan of verdere actie is vereist.

Makelaar Tom en Wwft

Wij bemiddelen voor de klant met betrekking tot de verkoop van een woning, waardoor wij ook onder de Wwft vallen. De belangrijkste verplichtingen voor ons zijn dat wij een cliëntenonderzoek uit moeten voeren en wij een meldingsplicht hebben. Wij mogen volgens de Wwft niet met een opdracht starten voordat het cliëntenonderzoek is gedaan. Het cliëntenonderzoek houdt kort gezegd in dat wij de identiteit van de klant vaststellen, controleren en vastleggen. Om het cliëntenonderzoek uit te voeren vragen wij een kopie van het legitimatiebewijs.

Kopers en verkopers

Het cliëntenonderzoek geldt niet alleen voor de verkopende partij, maar ook voor de kopende partij. Wij mogen geen koopovereenkomst opstellen voordat het cliëntenonderzoek is afgerond. Hiervoor hebben wij van de kopende partij ook een kopie van een legitimatiebewijs nodig. Indien een vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering ontstaat, zijn wij verplicht om hiervan melding te maken bij de FIU.

Ongebruikelijke transactie

Makelaars Tom dient van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie een melding te maken bij de FIU. Hierbij kun je onder andere denken aan wanneer een koper bijvoorbeeld een transactie wil doen of is gedaan van een bedrag van € 15.000 of meer in contanten. Voor het niet naleven van de Wwft kan een sanctie, een dwangsom of een boete worden opgelegd aan de instelling.

Leeswerk over de Wwft

Mocht je meer van de Wwft willen weten, kun je hier de gehele Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering lezen. Verder is er een leidraad opgesteld voor makelaars en taxateur. Hierin kun je lezen wat de aandachtspunten zijn die in de praktijk van belang zijn. Verder kun je op de website van de FIU, meer over de FIU te weten komen.

2018

In 2018 wordt de Wwft verder aangescherpt. In 2018 zullen we je dan ook verder hierover informeren. We’ll keep you posted!

=================================================================================

Energielabel woningen

 

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het Energielabel laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabele en energiezuinige woning. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Het Energielabel voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen die vastgelegd zijn in het Energieakkoord. Dit heeft het kabinet in 2013 gesloten met werkgevers, werknemers en milieuorganisaties met als doel een duurzame energievoorziening in Nederland. Met het label voldoet Nederland aan de Europese regelgeving en dragen we bij aan de Europese klimaatdoelen voor 2020. Woningeigenaren zijn verplicht om bij de overdracht van een woning aan een koper of huurder een (definitief) energielabel te geven. Hiermee wil de overheid eigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Het energielabel is een bewustwordingsinstrument.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de zakelijke markt (de erkend deskundige en overige zakelijke doelgroepen) rondom de introductie van het energielabel.

Energielabel.nl ondersteunt de particuliere markt (woningeigenaren)  met informatie over het Energielabel. Het label aanvragen kunt u viaEnergielabelvoorwoningen.nl.

Energielabel: eenvoudige, toegankelijke methode

Bij de ontwikkeling van het nieuwe Energielabel voor woningen is een bewuste (beleids)keuze gemaakt voor een eenvoudige en toegankelijke methode die:

 • zo goed mogelijk aansluit bij het kennisniveau van woningeigenaren;
 • aansluit bij het merendeel van de situaties die in Nederlandse woningen voorkomen;
 • de kosten voor het opstellen van het label beperkt houdt.

Deze nieuwe eenvoudige energielabelmethode is op 1 januari 2015 in Nederland ingevoerd. Daarvoor was er een andere methode (ISSO 82) om het Energielabel te bepalen. Deze methode was complexer dan de nieuwe methode, waardoor de kosten voor het laten opstellen van een label hoger waren.

De nieuwe methode is zo ontwikkeld dat woningeigenaren zelf een label aan kunnen vragen door het beantwoorden van een aantal relatief eenvoudige vragen die daarna getoetst worden door een erkend deskundige. Een bezoek ter plaatse aan de woning is niet meer nodig, dit kan op afstand gebeuren.

Energielabels die voor 1 januari 2015 zijn opgesteld blijven, net als de nieuwe labels, 10 jaar geldig. Er is geen verplichting om deze labels nu al om te zetten naar de nieuwe methode, dat hoeft pas als het label verlopen is (verloopdatum staat vermeld op het label).

Energielabel: 10 woningkenmerken

Het Energielabel van een woning wordt bepaald op basis van 10 woningkenmerken. Deze kenmerken zijn:

 • Bouwjaar van de woning
 • Woningtype
 • Soort glas
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Soort verwarming
 • Soort voorziening voor warm water voor de badkamer
 • Ventilatiesysteem
 • Zonnepanelen en zonneboiler

  De aanvrager van het Energielabel hoeft alleen deze 10 kenmerken op te geven. Achter de schermen vindt een (uitgebreide) berekening plaats waarbij op basis van het bouwjaar,  woningtype en energetische kenmerken het Energielabel wordt bepaald.

  De rekenmethode die achter het Energielabel schuilgaat is gebaseerd op dezelfde rekenmethode als de Energie-Index. Alleen is deze voor het Energielabel vereenvoudigd.

Wat bepaalt (de hoogte van) mijn energielabel?

Het Energielabel wordt bepaald op basis van een rekenmodel waarbij rekening gehouden wordt met de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gegevens van een woning. Om het vaststellen van het Energielabel niet onnodig ingewikkeld te maken, is het rekenmodel ontwikkeld op basis van een aantal eenvoudige vragen die in principe door iedere woningeiegnaar beantwoord zouden moeten kunnen worden.

Om u een indruk te geven waar de hoogte van het Energielabel door bepaald wordt, is hieronder een beknopte toelichting op de methodiek opgenomen.

Standaard woningtypen en afmetingen

In de rekenmethodiek zijn standaard woningtypen en afmetingen opgenomen. Deze afmetingen zijn gebaseerd op de meest voorkomende situaties in Nederlandse woningen en geven een goede indruk van de Nederlandse woningen.

Het grote voordeel van het werken met standaard woningen is dat het voor de aanvrager van het Energielabel niet nodig is om de hele woning op te meten. Uit ervaring is namelijk bekend dat de spreiding in woningafmetingen en vormen in Nederland niet heel groot is en een rubricering in woningtype (vrijstaand/twee onder een kap/hoekwoning etc.) en bouwjaarperiode voldoende is om verschillen tussen woningen weer te geven.

Verschillende bouwjaarklassen

Binnen de energielabelmethodiek zijn de woningtypen (vrijstaand/rijwoning/etc.) nader onderverdeeld in tien verschillende bouwjaarklassen. Aan deze bouwjaarklassen hangen belangrijke uitgangspunten voor het Energielabel.

U kunt zich voorstellen dat een vooroorlogsewoning in de oorspronkelijke situatie een heel ander isolatieniveau heeft dan een woning uit 1990. In de energielabelmethodiek wordt dit verschil meegenomen. 

Maar ook de mate waarin het technisch mogelijk is om de woning, met traditionele technieken, na te isoleren, verschilt per bouwjaarperiode. Hier wordt in het Energielabel rekening mee gehouden. Alleen voor de situatie waarin een woning uitzonderlijk goed geïsoleerd is (meer dan 12 cm isolatie), is de isolatiekwaliteit voor alle bouwjaarperioden gelijk getrokken in het energielabel.     

Verwarming woning

Voor de verwarming van een woning zijn de meest voorkomende situaties in de methodiek opgenomen. Voor CV-ketels wordt een onderscheid gemaakt tussen ketels die voor 1998 geplaatst zijn en ketels die in of na 1998 geplaatst zijn. De achterliggende gedachte hierbij is dat het installatiejaar van de ketel vaak makkelijker te achterhalen is dan het exacte type.

Voor ketels die in of na 1998 geplaatst zijn, wordt een beter rendement aangehouden dan voor ketels die voor 1998 geplaatst zijn.  

Ventilatiesystemen

Voor ventilatiesystemen geldt eveneens dat de meest voorkomende situaties (afhankelijk van het bouwjaar van de woning) in de methode opgenomen zijn.

De aanwezigheid van zonneboilers (voor tapwater) en PV-panelen (om elektriciteit mee te maken) is eveneens van invloed op het energielabel. Bij zonneboilers wordt in de methodiek gerekend met een standaard systeem dat voor tapwater gebruikt wordt.

Bij PV-panelen blijkt in de praktijk dat het aantal m2 per woning zeer sterk kan verschillen. Daarom moet voor de PV panelen aangegeven worden hoeveel m2 aanwezig is.

Het is dus niet het aantal maatregelen dat bepaalt wat het Energielabel van de woning is. Het Energielabel wordt bepaald door de bovenstaande maatregelen daadwerkelijk door te rekenen voor het betreffende woningtype. Hierdoor is het ook niet mogelijk om te zeggen met welke maatregelen de woning nu wel/niet een labelsprong maakt, dat hangt af van de uitgangssituatie van de woning en hoe ‘ver’ de woning in de labelklasse zit.

n de webapplicatie kunt u aan de positie van het streepje in de labelklasse zien hoe ver de woning in de labelklasse zit (hoog/midden/laag). Zie de figuur hieronder, deze woning zit ‘midden’ in labelklasse D.  Het kan zijn dat het treffen van een maatregel bij deze woning niet voldoende is om over te stappen naar label C, maar in de figuur is dan wel te zien dat het streepje verschuift (binnen de D-klasse) in de richting van de C-klasse.

Labelklassen energielabel  

Een energielabel aanvragen

Als een woningeigenaar zijn woning verkoopt of verhuurt, moet hij in het bezit zijn van een officieel geregistreerd definitief Energielabel. Dit Energielabel kan aangevraagd worden via Energielabelvoorwoningen.nl. De woningeigenaar moet op deze website de 10 kenmerkwaarden van de woning aanpassen naar de werkelijke situatie. Vervolgens berekent de webtool het energielabel. De webtool vraagt bij het definitief maken van het label om bewijs aan te dragen.  

De erkend deskundige controleert het bewijs. Na goedkeurig door de erkend deskundige is het definitief energielabel rechtsgeldig en terug te vinden:

Op  Energielabelvoorwoningen.nl kan de woningeigenaar tevens een bestaand Energielabel vernieuwen nadat hij energiebesparende maatregelen getroffen heeft.

Afschrift energielabel downloaden

Woningeigenaren ontvangen standaard een afschrift van het definitief Energielabel per mail, nadat de erkend deskundige of EPA adviseur het Energielabel heeft geregistreerd. Woningeigenaren kunnen het afschrift  ook downloaden opwww.energielabelvoorwoningen.nl.

Erkend deskundigen of EPA adviseurs kunnen een afschrift  van het Energielabel downloaden op www.EP-online.nl. Desgevraagd kan dat aan de woningeigenaar worden overhandigd. Het afschrift van het Energielabel (pdf-document) kan nooit als officiële documentatie gebruikt worden bij verkoop. Het heeft geen juridische waarde. Het officiële en definitieve label is enkel online te vinden op www.ep-online.nl.

Energiebesparingsadviezen

Op het afschrift staat het label. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Daarnaast staan op  het afschrift  adviezen voor mogelijke energiebesparende maatregelen voor het betreffende woningtype. Bij deze maatregelen staan bovendien de indicatieve kosten, baten en rendementen per woningtype. Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabele en energiezuinige woning.

Onderaan deze pagina vindt u een voorbeelddocument van het definitief Energielabel voor woningen (= afschrift na registratie).

Wanneer is een energielabel verplicht?

Het definitief Energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van woningen.

Bij het ontbreken van een geldig Energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 405 euro. Er zijn enkele uitzonderingen. Het Energielabel is niet verplicht voor officiële monumenten,  studenten(kamers) of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2. Meer informatie, voorbeelden en uitzonderingen vindt u in de download 'FAQ Welke gebouwen (delen) zijn energielabelplichtig' onderaan deze pagina.

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een label.