Waarom makelaar Tom? Sidebar Afbeelding
Realisatie: TiDi Graphics

Energielabel woningen

 

Bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen is een geldig energielabel verplicht. Het Energielabel laat de energieprestatie van de woning zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabele en energiezuinige woning. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Het Energielabel voor woningen is een instrument dat bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen die vastgelegd zijn in het Energieakkoord. Dit heeft het kabinet in 2013 gesloten met werkgevers, werknemers en milieuorganisaties met als doel een duurzame energievoorziening in Nederland. Met het label voldoet Nederland aan de Europese regelgeving en dragen we bij aan de Europese klimaatdoelen voor 2020. Woningeigenaren zijn verplicht om bij de overdracht van een woning aan een koper of huurder een (definitief) energielabel te geven. Hiermee wil de overheid eigenaren stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Het energielabel is een bewustwordingsinstrument.

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de zakelijke markt (de erkend deskundige en overige zakelijke doelgroepen) rondom de introductie van het energielabel.

Energielabel.nl ondersteunt de particuliere markt (woningeigenaren)  met informatie over het Energielabel. Het label aanvragen kunt u viaEnergielabelvoorwoningen.nl.

Energielabel: eenvoudige, toegankelijke methode

Bij de ontwikkeling van het nieuwe Energielabel voor woningen is een bewuste (beleids)keuze gemaakt voor een eenvoudige en toegankelijke methode die:

 • zo goed mogelijk aansluit bij het kennisniveau van woningeigenaren;
 • aansluit bij het merendeel van de situaties die in Nederlandse woningen voorkomen;
 • de kosten voor het opstellen van het label beperkt houdt.

Deze nieuwe eenvoudige energielabelmethode is op 1 januari 2015 in Nederland ingevoerd. Daarvoor was er een andere methode (ISSO 82) om het Energielabel te bepalen. Deze methode was complexer dan de nieuwe methode, waardoor de kosten voor het laten opstellen van een label hoger waren.

De nieuwe methode is zo ontwikkeld dat woningeigenaren zelf een label aan kunnen vragen door het beantwoorden van een aantal relatief eenvoudige vragen die daarna getoetst worden door een erkend deskundige. Een bezoek ter plaatse aan de woning is niet meer nodig, dit kan op afstand gebeuren.

Energielabels die voor 1 januari 2015 zijn opgesteld blijven, net als de nieuwe labels, 10 jaar geldig. Er is geen verplichting om deze labels nu al om te zetten naar de nieuwe methode, dat hoeft pas als het label verlopen is (verloopdatum staat vermeld op het label).

Energielabel: 10 woningkenmerken

Het Energielabel van een woning wordt bepaald op basis van 10 woningkenmerken. Deze kenmerken zijn:

 • Bouwjaar van de woning
 • Woningtype
 • Soort glas
 • Gevelisolatie
 • Dakisolatie
 • Vloerisolatie
 • Soort verwarming
 • Soort voorziening voor warm water voor de badkamer
 • Ventilatiesysteem
 • Zonnepanelen en zonneboiler

  De aanvrager van het Energielabel hoeft alleen deze 10 kenmerken op te geven. Achter de schermen vindt een (uitgebreide) berekening plaats waarbij op basis van het bouwjaar,  woningtype en energetische kenmerken het Energielabel wordt bepaald.

  De rekenmethode die achter het Energielabel schuilgaat is gebaseerd op dezelfde rekenmethode als de Energie-Index. Alleen is deze voor het Energielabel vereenvoudigd.

Wat bepaalt (de hoogte van) mijn energielabel?

Het Energielabel wordt bepaald op basis van een rekenmodel waarbij rekening gehouden wordt met de belangrijkste bouwkundige en installatietechnische gegevens van een woning. Om het vaststellen van het Energielabel niet onnodig ingewikkeld te maken, is het rekenmodel ontwikkeld op basis van een aantal eenvoudige vragen die in principe door iedere woningeiegnaar beantwoord zouden moeten kunnen worden.

Om u een indruk te geven waar de hoogte van het Energielabel door bepaald wordt, is hieronder een beknopte toelichting op de methodiek opgenomen.

Standaard woningtypen en afmetingen

In de rekenmethodiek zijn standaard woningtypen en afmetingen opgenomen. Deze afmetingen zijn gebaseerd op de meest voorkomende situaties in Nederlandse woningen en geven een goede indruk van de Nederlandse woningen.

Het grote voordeel van het werken met standaard woningen is dat het voor de aanvrager van het Energielabel niet nodig is om de hele woning op te meten. Uit ervaring is namelijk bekend dat de spreiding in woningafmetingen en vormen in Nederland niet heel groot is en een rubricering in woningtype (vrijstaand/twee onder een kap/hoekwoning etc.) en bouwjaarperiode voldoende is om verschillen tussen woningen weer te geven.

Verschillende bouwjaarklassen

Binnen de energielabelmethodiek zijn de woningtypen (vrijstaand/rijwoning/etc.) nader onderverdeeld in tien verschillende bouwjaarklassen. Aan deze bouwjaarklassen hangen belangrijke uitgangspunten voor het Energielabel.

U kunt zich voorstellen dat een vooroorlogsewoning in de oorspronkelijke situatie een heel ander isolatieniveau heeft dan een woning uit 1990. In de energielabelmethodiek wordt dit verschil meegenomen. 

Maar ook de mate waarin het technisch mogelijk is om de woning, met traditionele technieken, na te isoleren, verschilt per bouwjaarperiode. Hier wordt in het Energielabel rekening mee gehouden. Alleen voor de situatie waarin een woning uitzonderlijk goed geïsoleerd is (meer dan 12 cm isolatie), is de isolatiekwaliteit voor alle bouwjaarperioden gelijk getrokken in het energielabel.     

Verwarming woning

Voor de verwarming van een woning zijn de meest voorkomende situaties in de methodiek opgenomen. Voor CV-ketels wordt een onderscheid gemaakt tussen ketels die voor 1998 geplaatst zijn en ketels die in of na 1998 geplaatst zijn. De achterliggende gedachte hierbij is dat het installatiejaar van de ketel vaak makkelijker te achterhalen is dan het exacte type.

Voor ketels die in of na 1998 geplaatst zijn, wordt een beter rendement aangehouden dan voor ketels die voor 1998 geplaatst zijn.  

Ventilatiesystemen

Voor ventilatiesystemen geldt eveneens dat de meest voorkomende situaties (afhankelijk van het bouwjaar van de woning) in de methode opgenomen zijn.

De aanwezigheid van zonneboilers (voor tapwater) en PV-panelen (om elektriciteit mee te maken) is eveneens van invloed op het energielabel. Bij zonneboilers wordt in de methodiek gerekend met een standaard systeem dat voor tapwater gebruikt wordt.

Bij PV-panelen blijkt in de praktijk dat het aantal m2 per woning zeer sterk kan verschillen. Daarom moet voor de PV panelen aangegeven worden hoeveel m2 aanwezig is.

Het is dus niet het aantal maatregelen dat bepaalt wat het Energielabel van de woning is. Het Energielabel wordt bepaald door de bovenstaande maatregelen daadwerkelijk door te rekenen voor het betreffende woningtype. Hierdoor is het ook niet mogelijk om te zeggen met welke maatregelen de woning nu wel/niet een labelsprong maakt, dat hangt af van de uitgangssituatie van de woning en hoe ‘ver’ de woning in de labelklasse zit.

n de webapplicatie kunt u aan de positie van het streepje in de labelklasse zien hoe ver de woning in de labelklasse zit (hoog/midden/laag). Zie de figuur hieronder, deze woning zit ‘midden’ in labelklasse D.  Het kan zijn dat het treffen van een maatregel bij deze woning niet voldoende is om over te stappen naar label C, maar in de figuur is dan wel te zien dat het streepje verschuift (binnen de D-klasse) in de richting van de C-klasse.

Labelklassen energielabel  

Een energielabel aanvragen

Als een woningeigenaar zijn woning verkoopt of verhuurt, moet hij in het bezit zijn van een officieel geregistreerd definitief Energielabel. Dit Energielabel kan aangevraagd worden via Energielabelvoorwoningen.nl. De woningeigenaar moet op deze website de 10 kenmerkwaarden van de woning aanpassen naar de werkelijke situatie. Vervolgens berekent de webtool het energielabel. De webtool vraagt bij het definitief maken van het label om bewijs aan te dragen.  

De erkend deskundige controleert het bewijs. Na goedkeurig door de erkend deskundige is het definitief energielabel rechtsgeldig en terug te vinden:

Op  Energielabelvoorwoningen.nl kan de woningeigenaar tevens een bestaand Energielabel vernieuwen nadat hij energiebesparende maatregelen getroffen heeft.

Afschrift energielabel downloaden

Woningeigenaren ontvangen standaard een afschrift van het definitief Energielabel per mail, nadat de erkend deskundige of EPA adviseur het Energielabel heeft geregistreerd. Woningeigenaren kunnen het afschrift  ook downloaden opwww.energielabelvoorwoningen.nl.

Erkend deskundigen of EPA adviseurs kunnen een afschrift  van het Energielabel downloaden op www.EP-online.nl. Desgevraagd kan dat aan de woningeigenaar worden overhandigd. Het afschrift van het Energielabel (pdf-document) kan nooit als officiële documentatie gebruikt worden bij verkoop. Het heeft geen juridische waarde. Het officiële en definitieve label is enkel online te vinden op www.ep-online.nl.

Energiebesparingsadviezen

Op het afschrift staat het label. De labelklassen voor woningen lopen van A t/m G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden. Daarnaast staan op  het afschrift  adviezen voor mogelijke energiebesparende maatregelen voor het betreffende woningtype. Bij deze maatregelen staan bovendien de indicatieve kosten, baten en rendementen per woningtype. Het nemen van maatregelen draagt bij aan een comfortabele en energiezuinige woning.

Onderaan deze pagina vindt u een voorbeelddocument van het definitief Energielabel voor woningen (= afschrift na registratie).

Wanneer is een energielabel verplicht?

Het definitief Energielabel is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van woningen.

Bij het ontbreken van een geldig Energielabel riskeert de woningeigenaar een boete die kan oplopen tot 405 euro. Er zijn enkele uitzonderingen. Het Energielabel is niet verplicht voor officiële monumenten,  studenten(kamers) of caravans en woonwagens kleiner dan 50 m2. Meer informatie, voorbeelden en uitzonderingen vindt u in de download 'FAQ Welke gebouwen (delen) zijn energielabelplichtig' onderaan deze pagina.

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) controleert de aanwezigheid van een label.

============================================================= 

Welke wetswijzigingen voor 2016 zijn belangrijk voor de vastgoedmarkt? Lees ze hieronder:

Hypotheekrenteaftrek In 2016 daalt het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt. Voor 2016 betekent dit dat het maximale belastingtarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, daalt van 51 % naar 50,5 %. Het maximale aftrekpercentage daalt elk jaar met 0,5%, tot 38% in 2041.

Loan-to-Value De Loan-to-Value daalt per 1 januari 2016 van 103% naar 102%. De Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de lening en de marktwaarde van de woning. Kopers kunnen in 2016 een hypotheek afsluiten tot 102% van de waarde van uw woning. Tot 2018 verlaagt de overheid de Loan-to-Value stapsgewijs naar 100%. Dit betekent dat er vanaf 2018 geen hogere hypotheek meer kan worden verkregen dan de marktwaarde van het koophuis.

Nationale Hypotheek Garantie Per 1 juli 2016 wordt de bovengrens voor een nieuwe Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verlaagd van € 245.000 naar € 225.000. Dit bedrag is inclusief bijkomende kosten, zoals notariskosten, advieskosten, borgtochtprovisie en overdrachtsbelasting. Dit betekent dat het hypotheekbedrag per 1 juli 2016 nooit meer mag zijn dan € 225.000.

De NHG stelt het percentage bijkomende kosten voor bestaande woningen en nieuwbouwwoningen standaard op 6%. Dit houdt in dat per 1 juli 2016 de koopsom plus eventuele verbouwingskosten van een bestaande woning niet meer mag bedragen dan € 212.264,-. Bij aankoop van een nieuwbouwwoning betekent dit dat de marktwaarde van de woning eveneens maximaal € 212.264,- mag bedragen.

Hypotheek voor tweeverdieners Op basis van het advies van het Nibud wordt jaarlijks de maximale financieringsruimte in de regeling hypothecair krediet aangepast. Tweeverdieners krijgen iets meer financieringsruimte. Voor nadere informatie over deze regeling, ga naar het blog van Juul Dijkhuis. Zie ook de website van de Rijksoverheid.

Schenkingsvrijstelling De tijdelijk verruimde vrijstelling tot € 100.000 is per 1 januari 2015 vervallen. Indien ouders in 2015 belastingvrij willen schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar geldt de gewone normale eenmalige vrijstelling tot € 52.752. Deze eenmalige schenkingsvrijstelling gaat per 1 januari 2016 omhoog naar € 53.016. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor de aankoop of verbouwing van het eigen huis of de aflossing op een eigenwoningschuld.

Overdrachtsbelasting Heeft verkoper een huis, kantoor of ander vastgoed gekocht* op of na 1 september 2012 tot 1 januari 2015? En verkoopt verkoper dat pand binnen 36 maanden weer door aan een ander? Dan wordt bij deze opvolgende verkrijging alleen overdrachtsbelasting berekend over de meerwaarde van het pand. De heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting wordt verminderd met de eerdere betaalde koopsom. De verruimde termijn van 36 maanden is weliswaar vervallen per 1 januari 2015 maar kan nog doorwerken in 2016.

Voorbeeld Verkoper heeft een woning op 1 november 2013 in eigendom verkregen. Verkoper besluit om de woning in 2016 te verkopen. Omdat verkoper de woning ten tijde van de 36 maanden termijn heeft aangeschaft, is deze termijn ook in 2016 nog van belang. Er kan een vermindering op de heffingsgrondslag gedaan worden als verkoper het pand uiterlijk op 1 november 2016 overdraagt. Zie ook eerdere berichtgeving.

Vormerkung Per 1 januari 2016 wordt de Vormerkung aangepast op twee punten:

 1. Wordt er derdenbeslag gelegd onder de koper ná een Vormerkung, dan kan koper aan de notaris die het transport begeleidt de koopsom betalen in weerwil van het derdenbeslag.
 2. Wordt er beslag gelegd ná een Vormerkung op de onroerende zaak, dan wordt het beslag op de onroerende zaak na de levering geconverteerd in een beslag op het deel van de koopprijs dat de notaris onder zich houdt nadat de anterieure beslagleggers en hypotheekhouders zijn voldaan.

Btw-tarief voor renovatie De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie en herstel is per 1 juli 2015 vervallen. Thans bedraagt het tarief weer 21%.

VvE reservefonds

Per 1 juli 2016 moet een VvE jaarlijks tenminste 0,5 % van de herbouwwaarde in het reservefonds stoppen. Het reservefonds is sinds 2008 verplicht. Hoeveel geld er in het fonds moet zitten was nergens bepaald. Het wetsvoorstel dat de reservering regelt moet nog worden goedgekeurd door het parlement.

WOZ-waarde De WOZ-waarde van woningen wordt naar verwachting vanaf het najaar 2016 openbaar.

Bron: NVM

========================================================================

Maximale hypotheek daalt in juli verder

Geplaatst op 27 mrt 2015 , bijgewerkt 23 apr 2015, 12:55  reacties
Voor hypotheekrentes onder 3% geldt vanaf 1 juli aanstaande een lagere maximale hypotheek. Vanaf die datum kunnen de meeste woningkopers circa 5% minder lenen.

De exacte daling van het leenplafond hangt af van het inkomen. De daling van de maximale hypotheek treft vooral hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie(NHG), omdat daarvoor lagere rentestanden gelden. In januari zijn de leennormen ook al strenger geworden.

Wie bezig is met de koop van een woning en een bepaald hypotheekbedrag nodig heeft, kan het best zorgen dat hij een hypotheekofferte krijgt met een datum voor 1 juli 2015. Dan gelden de huidige normen nog.

Rekenvoorbeeld

De Hypotheekshop heeft berekend wat het effect is voor een modaal gezin. Als een gezin twee inkomens heeft, van € 35.000 en € 10.000, pakken de nieuwe regels als volgt uit. Bij de huidige gemiddelde hypotheekrente van 2,65% (voor tien jaar vast met NHG) kan dit gezin nu € 218.692 lenen. Als de hypotheekrente gelijk blijft, kan dit gezin vanaf 1 juli aanstaande € 209.386 lenen. Dat is bijna € 10.000 minder. Vereniging Eigen Huis heeft deze cijfers gecontroleerd.

NHG-grens daalt ook

Per 1 juli daalt ook de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) opnieuw. Nu kan een woningkoper nog NHG krijgen als de hypotheek maximaal € 265.000 bedraagt. Vanwege bijkomende kosten betekent dit dat de woning maximaal € 250.000 mag kosten. Per 1 juli daalt de NHG-grens naar € 245.000. Dat betekent dat de woning dan nog maar maximaal € 231.132 mag kosten.

Maatwerk mag

‘Iemand die een huis wil kopen, is het afgelopen jaar al geconfronteerd met diverse beperkingen’, zei Rob Mulder, directeur Kennis & Belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis, vanochtend op BNR Nieuwsradio. ‘Toch zijn de omstandigheden om een huis te kopen nog heel behoorlijk. Dat komt vooral doordat de hypotheekrente nu erg laag is en de huizenprijzen ook relatief laag zijn.’ Mulder wees er ook op dat banken altijd naar de persoonlijke financiële situatie van de klant moeten kijken. ‘Ze mogen maatwerk bieden, maar in de praktijk zie je helaas dat banken dat zelden doen.’

========================================================================

Een voorlopig energielabel, en dan?

 

Vijf miljoen huizenbezitters krijgen een voorlopig energielabel. Dit label is bedoeld als stimulans om na te denken over kansen voor een comfortabele en energiezuinige woning. Ga je je huis verkopen, dan moet je het voorlopige label definitief maken.

Het energielabel voor woningen varieert van A (zeer zuinig) tot G (zeer onzuinig). Het voorlopige label is een schatting. In de praktijk kan je woning een beter of slechter energielabel hebben. Het is gebaseerd op gegevens uit het Kadaster (type huis, grootte, bouwjaar) en op gegevens van vergelijkbare huizen. De vergelijkbare huizen komen uit een onderzoek uit 2006 naar het huizenbestand in Nederland. Zo kan worden ingeschat dat de kans groot is dat bijvoorbeeld een vooroorlogs huis inmiddels een hr-combiketel heeft en dubbel glas in de woonkamer.

Wil je weten wat je kan doen om je huis comfortabeler en energiezuiniger te maken? Ontdek je mogelijkheden, kosten en besparingen op www.verbeteruwhuis.nl. Veel oudere woningen hebben nog geen gevelisolatie en geen vloerisolatie. Ook ontbreekt nog wel eens dubbel glas in slaapkamers. Zonnepanelen zijn sterk in opkomst, maar nog lang niet op alle daken aanwezig. Kijk op de site van Makelaar Tom onder het tabje: SOLAR

 

Huis verkopen = definitief label aanvragen

 

De bedoeling van het energielabel is dat kopers en huurders in één oogopslag zien of een woning zuinig of onzuinig is. Dat is handig, want een keuze voor een zuinige woning betekent een lagere energierekening, meer wooncomfort en minder CO2-uitstoot, dus beter voor het milieu! Je bent als verkoper verplicht om aan kopers een energielabel te geven. Doe je dat niet, dan kun je een boete krijgen die kan oplopen tot 405 euro. Het voorlopige energielabel moet definitief gemaakt worden om rechtsgeldig te zijn. Je kunt op www.energielabelvoorwoningen.nl snel, eenvoudig en met weinig kosten het voorlopige energielabel omzetten in een definitief label. Op Energielabel.nl is een overzicht van veel gestelde vragen rondom het energielabel voor woningen te vinden.

=======================================================================

Nederlanders zien de situatie op de woningmarkt steeds zonniger in. De Eigen Huis Marktindicator, dé thermometer van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt, stijgt in mei voor de zeventiende maand op rij. Ook andere indicatoren wijzen op een verder herstel.

 

De Eigen Huis Marktindicator stijgt deze maand met twee punten naar waarde 90 tegen een neutraalwaarde van 100. Concreter: de laatste keer dat waarde 90 werd gehaald was in juli 2007 - ruim een jaar voor de uitbraak van de crisis. Dat jaar werden zo'n 170.000 huizen verkocht. Dat aantal zal dit jaar niet worden gehaald, toch ziet het er voor de woningmarkt steeds beter uit.

Deze week bleek uit de prijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster dat de huizenprijzen zijn gestegen. Bestaande koopwoningen zijn slechts 0,1% duurder geworden vergeleken met vorig jaar, maar het is wel de eerste prijsstijging in vijf jaar tijd. Daarbij nam in de eerste vier maanden van dit jaar de vraag naar koopwoningen fors toe met 34% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, toen de woningmarkt de bodem bereikte.

Prijsstijgingen

De Rabobank toont zich bijzonder optimistisch over de woningmarkt. De hypothekenmarktleider verwacht dat de huizenprijzen met 1% zullen stijgen dit jaar. Dit herstel zet zich volgens de bank ook in 2015 voort met prijsstijgingen tussen de 1% en 3%.

Vooral de opkrabbelende economie, de betere betaalbaarheid van woningen en de historisch lage hypotheekrente maken het voor steeds meer mensen aantrekkelijk een woning te kopen. Volgens de Rabobank zal de rente ook komend jaar op een laag niveau blijven.

Toenemende verkoop

Ook de aanhoudende stijging van de Eigen Huis Marktindicator duidt erop dat het aantal verkopen de komende tijd zal toenemen. Nog 16% van de Nederlanders vindt het nu een ongunstige tijd om een huis te kopen. 52% van de ondervraagden denkt dat het juist nu een goede tijd is zich op de woningmarkt te wagen.

Of de aanschaf of verkoop van een woning verstandig of haalbaar is, hangt af van persoonlijke omstandigheden en financieringsmogelijkheden. Werkloosheid en restschuld blijven gevaar opleveren voor verder, concreet herstel van de woningmarkt.

Banken spelen een belangrijke rol bij dit herstel. Als een restschuld verantwoord kan worden meegefinancierd en banken meer maatwerk leveren bij de hypotheekverstrekking, dan is de woningmarkt, maar vooral de consument, een stuk verder geholpen.  

================================================================================

Uw WOZ-aanslag al in Hulst ontvangen?

De gemiddelde WOZ-waarde in uw gemeente is met 2,3% gedaald*.
Belangrijk om te weten, want meerdere belastingen en heffingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde. 

====================

Een restschuld, heb ik dat?

De laatste jaren zijn de huizenprijzen in Nederland flink gedaald. Dit betekent dat een hypotheek hoger kan zijn dan de huidige marktwaarde van uw woning. Een huis staat dan ‘onder water’ en bij verkoop ontstaat er een restschuld. Heeft u kans op een restschuld? En is dat erg? Dat hangt helemaal af van uw situatie. Ga naar www.restschuldinfo.nl

===================

De prijs van hypotheekadvies is het afgelopen jaar met zo’n 20 % gedaald. Dat komt door het provisieverbod.  Meer consumenten onderhandelen nu over de prijs van het advies. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag. Een hypotheekadvies kostte eind 2013 gemiddeld € 1.749. Een jaar eerder was dat nog € 2.166. ‘Je moet je als consument niet blindstaren op de prijs, want de kwaliteit van het advies is doorslaggevend. Maar deze prijsdaling door de toegenomen concurrentie is natuurlijk goed nieuws voor de consument’, zegt Michiel Denkers, hoofd toezicht bij de AFM.

Sinds de invoering van het provisieverbod, per 1 januari 2013, krijgt de consument bij aankoop van een financieel product een aparte adviesfactuur van zijn adviseur. Zo ziet de klant precies wat hij betaalt voor het advies. Voorheen zaten de advieskosten verwerkt in de prijs van het product.

Weinig doe-het-zelvers

Het nieuwe onderzoek van de AFM laat ook zien dat consumenten nu actiever onderhandelen over de prijs van het advies. Bijna 30 % van de hypotheeksluiters doet dat nu. In 2011 en begin 2012 was dit nog 20 %.

Verder maakt het onderzoek duidelijk dat er weinig groei zit in het aantal ‘doe-het-zelvers’ op de hypotheekmarkt. Minder dan 2 % van de consumenten sluit een hypotheek zonder advies.

==================

De groei in het vertrouwen in de woningmarkt vlakt af, zo blijkt uit de laatste stand van de Eigen Huis Marktindicator. Deze stijgt in februari met een punt naar 86 tegen een neutraalwaarde van 100. Afgelopen jaar was er nog sprake van een sterke stijging van het vertrouwen.

 

De Eigen Huis Marktindicator meet specifiek het consumentenvertrouwen in de woningmarkt en stijgt deze maand voor de veertiende keer op rij. Toch blijkt uit de voorzichtige toename dat consumenten zich nog zorgen maken. Vooral de oplopende werkloosheid en de matige economische groei zijn hier debet aan.

Positief blijft vooral de lage hypotheekrente die sterk bijdraagt aan het vertrouwen in de woningmarkt. 36% van de bevolking denkt dat de huizenprijzen de komende tijd licht zullen stijgen, terwijl een meerderheid van 43% verwacht dat deze vrijwel gelijk zullen blijven. 53% meent dat het nu een gunstige tijd is om een huis te kopen. De groei van de groep optimisten is deze maand wel wat gestagneerd.

Ondanks de toegenomen verkopen, de lage hypotheekrente en de stabiliserende huizenprijzen, is de woningmarkt nog zeker niet hersteld van de crisis. Daar is tijd voor nodig. De weg naar boven lijkt wel gevonden en dat geeft consumenten goede hoop voor de komende maanden

 

Januari 2014 begint goed voor de huizenmarkt. Er werden ruim 12.000 huizen verkocht in heel Nederland. Sinds het uitbreken van de crisis werden in de eerste maand van een nieuw jaar niet eerder zoveel huizenverkopen gerealiseerd.

 

Het aantal huizenverkopen ligt in januari 2014 aanzienlijk hoger dan in de jaren 2009-2013. Ten opzichte van vorig jaar januari werden er zelfs ruim 2 keer zoveel huizen verkocht. Opvallend is ook de stijging van het aantal bezichtigingen. Met 180.000 bezichtigingen werden in januari de meeste bezichtigingen van de afgelopen 5 jaar aangevraagd.

Een groeiend aantal bezichtigingen betekent een groeiende groep woningzoekers die zich beweegt op de huizenmarkt. De huizenmarkt zal hier de aankomende maanden absoluut van profiteren, zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw.

“Vooral de enorme stijging in het aantal bezichtigingen heeft ons afgelopen maand verrast. We merken dat woningverkopers en woningzoekers er weer zin in krijgen. Het zijn niet meer alleen mensen die moeten verhuizen, het zijn steeds meer mensen die ook willen”, aldus , directeur van Makelaarsland.

Het aantal verkochte woningen en de vraag naar woningen klimmen steeds meer richting het niveau van voor de crisis. Positieve berichten over een groeiend consumentenvertrouwen, een blijvend lage rente en een flexibelere opstelling van banken dragen bij aan een gunstig koopklimaat.

huizenverkopen januari 2014

Toelichting Makelaarsland Woningmarktindicator januari 2014 Makelaarsland brengt maandelijks het aantal bezichtigingen en verkochte woningen (onder voorbehoud) in beeld. Deze indicatoren bepalen samen de vraag naar particuliere woningen en daadwerkelijke transacties. Makelaarsland is de grootste makelaar van Nederland en werkt landelijk. Door de centrale registratie van bezichtigingen en transacties ontstaat een actueel beeld over de woningmarkt in Nederland.

De indicatoren geven een actueler beeld dan de kadastergegevens die de inschrijving van al overgedragen woningen aangeven. De Kadastercijfers berusten op de markt van circa 4 maanden geleden. Hetzelfde geldt voor definitief verkochte woningen. Deze cijfers zijn al snel 2,5 maand oud, aangezien het financieringstraject steeds langer in beslag neemt.

 

Financiëlegevolgen2014

Het kabinet maakte op Prinsjesdag een aantal financiële maatregelen bekend voor de woningmarkt. Deze zijn aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer en zijn per 1 januari 2014 definitief van kracht. Hieronder een kort overzicht van de maatregelen die u als woningbezitter kunnen raken.

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Het percentage van de maximale hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd van 52 naar 38 procent. Dat gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procent. Per 1 januari 2014 is de eerste verlaging naar 51,5 procent van kracht.

Hypotheekrenteaftrek
Eigenwoningforfait verhoogd

Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 stijgt per 1 januari 2014 van 0,6 % naar 0,7 %.
Percentages eigenwoningforfait (pdf) 

Tijdelijke verhuurregeling 

De tijdelijke verhuurregeling is verlengd tot 1 januari 2015. Dat betekent dat het verhuren van uw te koop staande woning tot die datum fiscaal aantrekkelijk is.

Dossier tijdelijke verhuur Verhuisregeling (pdf)

Vrijstelling schenkbelasting naar € 100.000 

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt de vrijstelling schenkbelasting verhoogd van € 51.407 naar € 100.000. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de schenking wordt besteed aan de eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld. In genoemde periode vervalt ook de eis dat eenmalig verhoogde schenkingen alleen van ouders mogen komen. Ook de leeftijdsgrens voor de ontvanger vervalt tijdelijk. Eventueel eerder genoten verhoogde vrijstellingen van ouder aan kind komen in mindering op deze verhoogde vrijstelling.

De staatssecretaris heeft in een besluit alvast voor schenkingen die worden gedaan in de periode 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2013 aangegeven dat de schenkingsvrijstelling kan worden toegepast. In het besluit is ook opgenomen dat de voorwaarden van toepassing zijn die al gelden voor de bestaande hoge vrijstelling in verband met de aankoop van een eigen woning of aflossing van een eigenwoningschuld. Het besluit bevat ook een goedkeuring voor eenmalig verhoogde schenkingen (maximaal € 51.407 in 2013) die zijn gedaan na 28 oktober 2012 en tot 1 oktober 2013 van ouders aan kinderen, met de leeftijd van 18 tot 40 jaar, mits deze schenking is gedaan onder de voorwaarde dat de restschuld wordt afgelost.
Voor deze categorie schenkingen heeft het besluit dus terugwerkende kracht. Zonder deze goedkeuring was het niet mogelijk om de schenkingsvrijstelling ook te gebruiken voor de aflossing van een restschuld aangezien dit geen 'eigenwoningschuld' is. Het gaat hierbij alleen om restschulden die zijn ontstaan op of na 29 oktober 2012 (dus alleen restschulden waarover tijdelijk renteaftrek mogelijk is). Uitzondering: alleen in 2014 kan de verhoogde eenmalige schenkvrijstelling tot € 100.000 ook worden toegepast als daarmee restschulden worden afgelost die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012. Over deze oude restschulden is geen renteaftrek mogelijk.   

Schenkbelasting

Laag btw-tarief voor renovatie

De tijdelijke verlaging van het btw-tarief voor renovatie is verlengd tot 1 januari 2015. Dat betekent dat het tarief op die datum weer stijgt van 6 naar 21 procent.
Laag btw-tarief

Btw op isolatiemateriaal omhoog

Vanaf 1 januari 2014 geldt het verlaagde btw-tarief van 6 % alleen voor de arbeidskosten van isolatiewerkzaamheden. Voor de materiaalkosten van isolatie geldt vanaf deze datum het hoge tarief van 21 %.

Btw: 6%- of 21%-tarief

Verlaging energiebelasting

Het tarief voor de energiebelasting wordt verlaagd voor lokaal opgewekte duurzame elektriciteit door coöperaties van particuliere kleinverbruikers en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Het tarief in de eerste tariefschijf (tot 10.000 Kwh) wordt verlaagd met € 0,075 per kWh, voor zover de elektriciteit in het kader van een daartoe met een aangewezen coöperatie gesloten overeenkomst wordt geleverd aan een lid van de coöperatie. Voor de verlaging gelden verschillende voorwaarden.

Andere waardering serviceflats

Vanaf 2014 staat in de Successiewet dat serviceflats worden gewaardeerd naar de waarde in het economisch verkeer. Serviceflats worden dus niet meer gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde. Door deze wijziging tellen waardeverlagende persoonlijke verplichtingen, zoals verplichte afname van warme maaltijden en bewaking, mee in de waardebepaling.

NHG-grens verder omlaag

De bovengrens voor een Nationale Hypotheek Garantie gaat de komende jaren verder omlaag. Nu is die grens nog € 290.000. De volgende verlagingen zijn gepland: - per 1 juli 2014 naar € 265.000; - per 1 juli 2015 naar € 245.000; - per 1 juli 2016 naar € 225.000.
Nationale Hypotheek Garantie 

Meefinancieren restschuld met NHG

Restschulden mogen per 1 januari 2014 onder strikte voorwaarden worden meegefinancierd met een verbeterde NHG-regeling. Geldverstrekkers bepalen zelf of zij hieraan willen meewerken of niet.
Verkopen met restschuld 

Oprichting Nationale Hypotheek Instelling

Er zijn plannen om een Nationale Hypotheek Instelling (NHI) op te richten, waarin pensioenfondsen en andere institutionele beleggers kunnen fungeren als financier van hypotheken. Dit bevordert hopelijk de concurrentie op de hypotheekmarkt, waardoor consumenten kunnen profiteren van lagere rentes. Details en ingangsdatum zijn nog niet bekend.

Fonds voor energiebesparing

Het Nationaal Energiebespaarfonds gaat begin 2014 van start. De voorbereidingen voor het fonds verkeren momenteel in de laatste fase. In totaal wordt € 300 miljoen beschikbaar gesteld voor leningen aan particuliere huiseigenaren die energiebesparende maatregelen willen treffen.  

==============================================================

NVM: piek huizenverkoop sinds crisis

Het herstel op de woningmarkt zet door, zo blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Het aantal transacties steeg in het vierde kwartaal van vorig jaar met 20 procent ten opzichte van de drie maanden ervoor. Over heel 2013 nam de woningverkoop met ruim 2 procent toe vergeleken met 2012.

In de laatste drie maanden van 2013 werden naar schatting 36.300 huizen verkocht. Het is daarmee het beste kwartaal sinds het begin van de crisis in 2008. Daarnaast steeg de transactieprijs van de verkochte woningen deze periode met 1,5 procent vergeleken met het voorgaande kwartaal.

De huizenprijzen liggen nog steeds 1,1 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2012, maar de prijsdaling vlakt wel steeds verder af. De prijs van een gemiddelde woning bedraagt nu volgens de NVM 207 duizend euro.

Vooral tussenwoningen en appartementen mochten de afgelopen drie maanden op meer belangstelling rekenen. Ook verwisselden meer vrijstaande woningen van eigenaar.

Groter consumentenvertrouwen

Volgens de NVM heeft de woningmarkt het herstel in het vierde kwartaal op eigen kracht gerealiseerd. In de laatste maanden van 2012 kende de woningmarkt een korte opleving omdat kopers de aangescherpte hypotheekregels per 1 januari 2013 voor wilden zijn. Ditmaal is geen duidelijke reden voor het goede afgelopen kwartaal aan te wijzen. De makelaarsvereniging schrijft het doorgezette herstel vooral toe aan het toegenomen consumentenvertrouwen en de relatieve politieke rust.

Wel moeten de positieve cijfers worden genuanceerd. Ten opzichte van 2012 steeg de huizenverkoop afgelopen jaar naar ongeveer 117 duizend woningen - een toename van 'slechts' 2,2 procent. Voor de uitbraak van de crisis in het najaar van 2008, tekende de NVM nog 150 duizend transacties op.

'Toch zijn de cijfers zeker hoopgevend te noemen', zegt Rob Mulder, directeur Strategie en Belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis. 'Ze zijn een bevestiging van het toegenomen consumentenvertrouwen die onze Eigen Huis Marktindicator al maanden op rij signaleert. De crisis is nog niet voorbij, maar de lichtpuntjes op de woningmarkt worden wel steeds serieuzer. Als er geen rare dingen gebeuren, verwacht ik dat de woningmarkt dit jaar verder uit het dal kruipt.'

===============================================================================

Verkoper verzorgt zelf de bezichtigingen. Vrienden en familie vragen vaak waarom de bezichtigingen uit handen kan worden gegeven. Hieronder lees je over de voordelen.

 1. Een verkoper verzorgt een betere bezichtiging dan een makelaar. De sfeer, aandacht en ervaring, zoals de verkoper die kan overbrengen wordt nooit door de makelaar geëvenaard.
 2. Een geïnteresseerde wil graag zo snel mogelijk bezichtigen en dan het liefst ‘s avonds of in het weekend. Voor de flexibele verkoper is dit geen probleem.
 3. Het verzorgen van bezichtigingen is een grote kostenpost voor een makelaar. Een makelaar moet van afspraak naar afspraak en heeft daardoor veel (verloren) reistijd. Onder andere omdat onze verkopers de bezichtigingen zelf verzorgen betalen zij een vaste lage prijs voor het verkopen van hun huis.
 4. Het voorbereiden van een bezichtiging is het meeste werk en dit moet een verkoper altijd doen. Ook als een makelaar de bezichtiging begeleidt moet de verkoper zijn hele huis opruimen & schoonmaken. Een bezichtiging duurt gemiddeld een half uur. Ik denk dat ik voor elke verkoper spreek als ik zeg dat het opruimen en schoonmaken van een huis langer duurt dan het daadwerkelijk rondleiden van de belangstellenden!

 

Ook kopers vinden het prettig om door de verkoper zelf rondgeleid te worden. Uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat 82% liever door de verkoper wordt rondgeleid dan door de makelaar. Waarom is dat zo?

 

 • De verkoper kan veel meer én leuker over zijn eigen huis vertellen Wie kent zijn huis of buurt immers beter dan de verkoper zelf? En waar valt een koper uiteindelijk voor? De makelaar die vertelt over de (reeds bekend bij geïnteresseerden) kenmerken van het huis of de verkoper die vertelt hoe de zon op elk moment van de dag het huis binnenvalt en welke buren wel/niet leuk zijn. De makelaar vertelt wat je al weet, de verkoper vertelt wat je écht wilt weten.
 • De verkoper is flexibeler dan een makelaar Waar kopers bij een traditionele makelaar vaak pas na enige tijd een huis kunnen bezichtigen, kan een verkoper geïnteresseerden direct in de gelegenheid stellen. Ook kunnen bezichtigingen gemakkelijk ’s avonds en in het weekend plaatsvinden. Buiten werktijden bezichtigen is prettig voor zowel verkoper alspotentiële koper.

 

 

TERNEUZEN - Zeeuws-Vlaanderen is wat betreft verkoopprijzen van huizen de best presterende regio van Nederland, volgens het in analyses van de woningmarkt gespecialiseerde Delftse bedrijf Calcasa. Het afgelopen jaar steeg de gemiddelde woningwaarde in ZeeuwsVlaanderen met 5,5 procent, aldus Calcasa, terwijl die in Nederland gemiddeld met 2,2 procent daalde.

De stijging was met 6 procent het grootst in de gemeente Hulst, gevolgd door Sluis met plus 5,9 procent en tot slot Terneuzen (plus 5,1 procent). Het aantal woningen dat in Zeeuws-Vlaanderen is verkocht, nam ook toe, met 4,7 procent. Calcasa wijst een inmiddels bekende oorzaak aan voor de aparte ontwikkeling in Zeeuws-Vlaanderen: de instroom van Belgen.

 

Makelaar Tom - Vindo Solar adviseur voor duurzame energie !!

Tijdens klantcontact met verkopers, kopers en kijkers wordt vaak geïnformeerd naar de het energieverbruik van een woning. Stijgende energiekosten enerzijds maar ook waardevermeerdering van de woning anderzijds zorgen ervoor dat steeds meer mensen geïnteresseerd zijn in het toepassen van duurzame energie.

Vindo Solar uit Hulst is een kwalitatief bedrijf gespecialiseerd in zonnepanelen en gaat voor kwaliteit !!

1/ Vindo Solar biedt kwalitatieve zonnepanelen en omvormers  aan van Europese fabrikanten als Bisol en SMA.

2/ Vindo Solar biedt 10 jaar garantie op zonnepanelen en omvormers

3/ Vindo Solar doet alles in eigen beheer, van advies tot installatie

4/ Vindo Solar helpt bij het aanvragen van subsidie of btw teruggave op uw installatie

5/ Vindo Solar komt uit en werkt in de regio. Een vertrouwd gevoel om samen te werken met lokale mensen        

 

Vraag een vrijblijvend gesprek aan, waarin de vele voordelen van Vindo Solar voor uw woning uitgelegd worden. U kunt natuurlijk ook altijd bellen naar 06-38761645

Investeren in zonne-energie levert vele malen meer rendement op dan de rente op uw spaarrekening en dat 25 jaar lang !!  

 

Kijk voor meer informatie op www.vindosolar.com

===

Tip 1:

Steeds meer Belgen komen wonen in Zeeuws Vlaanderen en blijven werken in Belgie.

Men wordt dan grensarbeider. Wat betekent dit voor u ?

Kijk voor meer informatie op: http://www.zeeuws-vlaanderen.be/stappenplan/tim

Het kan ook zijn dat u komt wonen en werken in Zeeuws Vlaanderen.

Wat betekent dit dan voor u ?

Kijk voor meer informatie op: http://www.zeeuws-vlaanderen.be/stappenplan/steve

Tip 2:

De energieprijzen stijgen jaar na jaar. Het wordt dan ook steeds aantrekkelijker om zonnepanelen aan te schaffen.

Makelaar Tom is adviseur van Eco Verbruik. Een van oorsprong belgisch bedrijf dat alleen werkt met europese kwaliteitsproducten met een garantie van 20 jaar en een opbrengstgarantie van 25 jaar.

Bel of mail me voor meer informatie en kijk ook eens op www.ecoverbruik.nl

Tip 3:

Uw woning is nog aantrekkelijker voor de koper als alles er picobello uitziet.

U kunt uw gehele woning of enkele vertrekken professioneel verkoopklaar laten maken door: www.ib-inside.com

Kijk op de website wat er zoals mogelijk is en bel of mail me voor meer informatie !

Tip 4:

Het is belangrijk om de mogelijkheden en onmogelijkheden van een woning vooraf te kennen.

U kunt u hierbij professioneel laten begeleiden door: www.bouwadvies-zeeland.nl

Kijk op de website wat er zoal mogelijk is en bel of mail me voor meer informatie !

Tip 5:

Bij oudere woningen is het raadzaam om de woning bouwtechnisch te laten keuren om onaangename verrassingen te voorkomen.

U kunt u hierbij professioneel laten adviseren door: www.bouwadviesvanwaes.nl

Kijk op de website wat er zoal mogelijk is en bel of mail me voor meer informatie !

=============================================================

Woonpeil:vertrouwenindewoningmarktblijftstijgen

Woonpeil, hét kwartaalbericht van Vereniging Eigen Huis over actuele ontwikkelingen op de woningmarkt, is verschenen.

Consumenten krijgen steeds meer vertrouwen in de woningmarkt. Dat blijkt uit de Eigen Huis Marktindicator, die in elf maanden tijd met dertig punten steeg. Daarmee is 2013 het jaar van het vertrouwensherstel geworden. Wat dat voor de woningmarkt betekent, staat in Woonpeil, het kwartaalbericht van Vereniging Eigen Huis.

In november 2013 staat de Eigen Huis Marktindicator op waarde 81. Dat is drie punten hoger dan in augustus. In juni 2008, vlak voor het uitbreken van de crisis, bereikte de Eigen Huis Marktindicator de hoogste waarde: 87. Het vertrouwensverlies dat sindsdien is opgetreden, is dus goeddeels ingelopen.

Meer woningverkopen

Het aantal kooptransacties neemt de afgelopen maanden toe. Makelaarsland (de grootste NVM-makelaar) meldt bijvoorbeeld in oktober 20 procent meer woningen te hebben verkocht dan in oktober 2012.

Lagere rente, lagere huizenprijzen

Voor de woningmarkt is ook van belang dat de rente sinds begin dit jaar verder is gedaald, met gemiddeld 0,6 procentpunt. Dat komt niet alleen door ontwikkelingen op de financiële markten. Ook de winstmarge van banken neemt na lange tijd weer af, blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis. De lagere rente heeft, net als de dalende huizenprijzen, een stimulerende invloed op het aantal woningverkopen. In 2013 dalen de huizenprijzen naar verwachting met gemiddeld 4,5 procent.

Iets beter betaalbaar

Per 1 januari 2014 worden de hypotheeknormen verder aangescherpt. Dat betekent dat huizenkopers weer iets minder hypotheek kunnen krijgen. Toch verbetert de betaalbaarheid van woningen licht tussen januari 2013 en januari 2014, dankzij de daling van de rente en huizenprijzen.

=======================================================================

Huizenmarkt herstelt! Goed aankoopmoment

De huizenmarkt heeft vijf zware jaren doorgemaakt, maar is herstellende. De huizenprijzen dalen nog licht maar de verkoopcijfers trekken al aan.

Over het derde kwartaal van 2013 zijn er goede verkoopcijfers gepresenteerd. De huizenprijzen zijn nog licht gezakt, maar de verkoopcijfers laten een duidelijk herstel zien. Huurders die het kopen van een huis hebben uitgesteld gaan nu alsnog op huizenjacht.

Doorslaggevend voor het herstel is het stijgende vertrouwen in de huizenmarkt. Ten onrechte is er afgelopen jaren zeer negatief gedacht over het investeren in een eigen woning.

Huis kopen is een goede investering!

Volgens het CBS liggen de huizenprijzen nu weer op het niveau van 2003. Een logische conclusie is dat de huizenprijzen de afgelopen vijf jaren sterk gedaald zijn, maar laten wij niet vergeten dat de huizenprijzen in de periode 2008 tot op heden net zo hard gedaald zijn als dat ze in de vijf jaren daarvoor gestegen zijn. In de twintig jaren vóór 2003 zijn de huizenprijzen ruim verdubbeld. De afgelopen vijf jaren zijn de huizenprijzen gecorrigeerd na een periode van twintig jaar met stijgende huizenprijzen.

Het wordt lastiger om in de toekomst een huis te kopen…

De huizenprijzen zijn in het verleden mede zo hard gestegen door de zeer gunstige regeling van de hypotheekrenteaftrek. De betaalde hypotheekrente kunt u aftrekken van uw bruto inkomen. Deze regeling moest het bezitten van een eigen huis stimuleren, en dat is gelukt. De komende jaren gaat de regeling van de hypotheekrenteaftrek versoberd worden. Dit zal vooral gemerkt worden door toetreders tot de huizenmarkt. Dit jaar kan er nog 105 procent van de waarde van het huis verkregen worden aan hypotheek. De komende jaren zakt dit percentage in stapjes naar een maximale financiering van 100 procent van de waarde van het huis. In de nabije toekomst volgt een verdere versobering, want er liggen plannen om de maximale financiering verder te verlagen. In de toekomst moet er eerst flink gespaard worden om een huis te kunnen kopen.

Waarom nu een huis kopen?

Op dit moment staan er veel huizen al een langere tijd in de verkoop. Verkopers hebben de vraagprijs al sterk verlaagd of zijn bereid om in de onderhandelingen nog sterk te zakken met de prijs. Zodra het sentiment is omgeslagen zal de bereidheid van verkopers om sterk te zakken in de prijs afnemen. Daarnaast kunt u dit jaar nog profiteren van een financiering van 105 procent van de koopsom. Per 2014 zakt de maximale financiering naar 104 procent. Tot slot kunt u nu profiteren van een zeer lage hypotheekrente. Het is aantrekkelijk om nu een huis te kopen met een hypotheek met een lange rentevast periode. Op deze manier kunt u de hypotheeklasten voor een lange periode vastleggen. Dit maakt het kopen van een huis nog aantrekkelijker in vergelijking met het huren van een huis.

==============================================================

Het consumentenvertrouwen in Nederland is in oktober uitgekomen op het hoogste niveau in ruim 2 jaar

Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Consumenten waren in oktober minder pessimistisch dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen verbeterde 6 punten en kwam uit op -27. Dit is de hoogste stand in ruim 2 jaar. Consumenten waren vooral een stuk minder somber over de economische situatie in de komende 12 maanden.

Alle onderdelen van het consumentenvertrouwen verbeterden. De deelindicator economisch klimaat nam met 10 punten toe en kwam uit op -34. Consumenten waren in oktober aanzienlijk minder somber over de economische situatie in de komende 12 maanden dan de maand ervoor. Ook hun kijk op de economische situatie in de afgelopen 12 maanden was minder somber.

De deelindicator koopbereidheid verbeterde ook, van -26 naar -23. Over de ontwikkeling van hun eigen financiële situatie in de komende 12 maanden en in de afgelopen 12 maanden dachten consumenten minder negatief dan in september. Voor de 2e keer op rij vonden ze het doen van grote aankopen, zoals wasmachines en televisies, minder ongunstig dan een maand eerder

Persbericht Vereniging Eigen Huis.

De Nederlandse bevolking krijgt weer meer vertrouwen in de huizenmarkt. De Eigen Huis Marktindicator stijgt in september voor de negende maand op rij. Met een stijging van waarde 70 naar 73 zit het sentiment onder Nederlandse huishoudens stevig in de lift.

Onzekerheid is er over de stijgende werkloosheid en de dalende koopkracht van huishoudens. Die blijven een serieuze bedreiging vormen voor een verdere groei. De ernstig verzwakte woningmarkt is er dan ook nog lang niet bovenop, want pas als de marktindicator op 100 punten staat is het consumentenvertrouwen in evenwicht.

Koopstemming verbetert, einde prijsdaling in zicht

In september verwacht nog maar 24 procent dat de omstandigheden voor het kopen van een woning het komende jaar verder zullen verslechteren, tegenover 54 procent in januari van dit jaar. Daarbij is 63 procent van de ondervraagden van mening dat de huizenprijzen nu wel de bodem hebben bereikt. Dat is veel meer dan in januari van dit jaar, toen nog maar 27 procent die mening was toegedaan.

Zorgen over inkomen en werk

De combinatie van sterk gedaalde huizenprijzen en een lagere hypotheekrente zorgt ervoor dat veel woningen voor veel mensen beter betaalbaar zijn geworden. Huishoudens zijn in de afgelopen maand wel wat somberder geworden over hun eigen financiële situatie. Dat komt doordat het besteedbaar inkomen onder druk staat en de werkloosheid oploopt. Tevreden is men over de relatieve politieke rust en duidelijkheid over fiscale regels zoals de hypotheekrenteaftrek.

Over de Eigen Huis Marktindicator

De Eigen Huis Marktindicator meet het consumentenvertrouwen voor de woningmarkt en is gebaseerd op doorlopend, representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Met de laatst gemeten waarde (73) zit de woningmarkt nog steeds in een dal. Waarde 100 geldt als neutraalwaarde. De laatste meting vond plaats in de periode voor Prinsjesdag. De Eigen Huis Marktindicator komt tot stand in samenwerking met onderzoeksbureau Intomart GfK (veldwerk) en onderzoeksinstituut OTB van de TU-Delft (wetenschappelijke begeleiding en rapportage).

======================================================

Het kabinet heeft op Prinsjesdag een aantal financiële maatregelen bekend gemaakt die de woningbezitter raken. Hieronder een kort overzicht. Maar let op: de Tweede en Eerste Kamer moeten deze maatregelen later dit jaar nog goedkeuren. Er kunnen dus nog wijzigingen komen.

Verlaging hypotheekrenteaftrek

Het percentage van de hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd van 52 naar 38 procent. Dat gebeurt in 28 jaarlijkse stappen van een half procent. Per 1 januari 2014 is de eerste verlaging naar 51,5 procent.

Hypotheekrenteaftrek

Tijdelijke verhuurregeling vervalt

De tijdelijke verhuurregeling vervalt per 1 januari 2014. Dat betekent dat het verhuren van uw te koop staande woning minder aantrekkelijk wordt. Daarnaast komt er per gelijke datum een kortere termijn van renteaftrek voor uw leeg te koop staande woning. Vanaf 2014 krijgt u nog renteaftrek voor het jaar waarin u de woning leeg te koop zet plús de twee daarop volgende jaren.

Dossier tijdelijke verhuur Verhuisregeling (pdf)

Vrijstelling schenkbelasting naar 100.000 euro

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 wordt de vrijstelling schenkbelasting verhoogd van € 51.407 naar € 100.000. Voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de schenking wordt besteed aan de eigen woning of aflossing van de hypotheekschuld. In genoemde periode vervalt ook de eis dat eenmalig verhoogde schenkingen alleen van ouders mogen komen. Ook de leeftijdsgrens voor de ontvanger vervalt tijdelijk. Eventueel eerder genoten verhoogde vrijstellingen van ouder aan kind komen in mindering op deze verhoogde vrijstelling.

Schenkbelasting

Laag BTW-tarief voor renovatie en herstel niet verlengd

De tijdelijke verlaging van het BTW-tarief voor renovatie vervalt per 1 maart 2014. Dat betekent dat het tarief op die datum weer stijgt van 6 naar 21 procent.
Laag BTW-tarief

Verlaging energiebelasting

Het tarief voor de energiebelasting wordt verlaagd voor lokaal opgewekte duurzame elektriciteit door coöperaties van particuliere kleinverbruikers en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Het tarief in de eerste tariefschijf (tot 10.000 Kwh) wordt verlaagd met € 0,075 per kWh, voor zover de elektriciteit in het kader van een daartoe met een aangewezen coöperatie gesloten overeenkomst wordt geleverd aan een lid van de coöperatie. Voor de verlaging gelden verschillende voorwaarden.

Andere waardering serviceflats

Vanaf 2014 staat in de Successiewet dat serviceflats worden gewaardeerd naar de waarde in het economisch verkeer. Serviceflats worden dus niet meer gewaardeerd op basis van de WOZ-waarde. Door deze wijziging tellen waardeverlagende persoonlijke verplichtingen, zoals verplichte afname van warme maaltijden en bewaking, mee in de waardebepaling.

NHG-grens verder omlaag

De bovengrens voor een Nationale Hypotheek Garantie gaat de komende jaren verder omlaag. Nu is die grens nog € 290.000. De volgende verlagingen zijn gepland: - per 1 juli 2014 naar € 265.000; - per 1 juli 2015 naar € 245.000; - per 1 juli 2016 naar € 225.000.
Nationale Hypotheek Garantie 

Meefinancieren restschuld met NHG

Restschulden mogen binnenkort onder strikte voorwaarden worden meegefinancierd met een verbeterde NHG-regeling. Details en ingangsdatum zijn nog niet bekend.
<a href=